Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Văn bản pháp luật

STT Loại Văn Bản Số hiệu Ngày Ban Hành Ngày có hiệu lực Nội dung
1 Nghị Định (Thay thế Nghị định 27/2013/NĐ-CP ) 127/2014/NĐ-CP 31/12/2014 15/02/2015 Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
2 Nghị định( thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP) 155/2016/NĐ-CP 18/01/2016 01/02/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
3 Luật 17/2012/QH13 21/12/2012 1/1/2013 Luật tài nguyên nước
4 Luật 55/2014/QH13 23/6/2014 1/1/2015 Luật Bảo vệ Môi trường 2014
5 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND 16/06/2016 16/06/2016 Quyết định Ban hành Quy định bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Dương