Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Trang chủ » Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt.

Quy chuẩn này dùng để kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Hoá chất bảo vệ thực vật : Là chất phòng trừ dịch hại, bao gồm tất cả các chất hoặc hỗn hợp các chất được sử dụng để ngăn ngừa, tiêu diệt hoặc kiểm soát dịch hại. Hóa chất bảo vệ thực vật trong một số trường hợp cũng bao gồm các chất kích thích sinh trưởng, ngăn ngừa sự rụng quả, chín sớm, rụng lá.

1.3.2. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất:  Là hàm lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt tại thời điểm kiểm tra, phân tích.

 1.3.3. Đất khô : Là đất khô kiệt áp dụng theo TCVN 6647 :2000 – Chất lượng đất, xử lý sơ bộ để phân tích hoá lý và TCVN 5297: 1995 – Chất lượng đất – Lấy mẫu yêu cầu chung.

 1.3.4. Tầng đất mặt: là lớp đất canh tác trong sản xuất nông nghiệp, đối với các loại đất sử dụng cho mục đích khác lấy độ sâu đến 30 cm…..

Xem chi tiết tại đây: Xem chi tiết

Download tài liệu tại đây: Tải tài liệu